โปสเตอร์
LOGIN |
0

โปสเตอร์

ตัวอย่างกระดาษ
*อัพโหลดไฟล์ PDF เท่านั้น
*อัพโหลดเพียง 1 ไฟล์งานเท่านั้น (ด้านหน้าและด้านหลัง)
*กรณีไฟล์งานมีขนาดเกิน 10MB ให้แนบลิ้งค์ URL เช่น google drive